One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : smart city smart government Logo
One Stop Service

smart city smart government

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

(องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ)

One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : smart city smart government Logo

คำร้องสำนักปลัด

One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : smart city smart government Logo

คำร้องกองช่าง

One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : smart city smart government Logo

คำร้องกองคลัง

One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : smart city smart government Logo

คำร้องกองสวัสดิการสังคม

One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : smart city smart government Logo

คำร้องกองการศึกษา